Senin, 09 Januari 2017

Lebih suka menonton televisi daripada membaca dalam bahasa Belanda

Meer Televisie Kijken, Minder Lezen
(Lebih suka menonton televisi, daripada membaca)

A  : Nederlanders kijken steeds meer televisie en lezen minder. Dat is de conclusie uit een onderzoek 
       van de heren Sneijder en Knulst. We hebben een gesprek met de heer Sneijder. Meneer Sneijder, 
       wat hebt u precies onderzocht?
       Orang-orang Belanda selalu lebih banyak menonton televisi dan kurang membaca. Itu adalah
       kesimpulan dari penelitian Bapak Sneijder dan Knulst. Kami akan berbicara dengan Bapak Sneij-
       der, apa yang sebenarnya anda teliti?
B  : We hebben gekeken naar het gebruik van kranen, tijdschriften, boeken, televisie en radio bij 
       Nederlanders van twaalf jaar en ouder.
       Kita telah melihat pada penggunaan koran, majalah, buku, televisi dan radio oleh orang-orang    
       Belanda dari umur 12 tahun dan lebih.
A:   En wat zijn de resultaten?
       Dan apakah hasilnya?
B:   Ja, dat heeft u eigenlijk al gezegd. We heben vastgesteld dat Nederlanders steeds meer tv kijken, 
       terwijl de belangstelling voor het lezen afneemt.
       Ya, anda telah mengatakan semuanya. Kami menyatakan bahwa orang Belanda lebih banyak 
       menonton televisi, sedangkan minat membaca telah diambil oleh televisi.
A:   Geldt dat voor alle Nederlanders?
       Apakah itu berlaku untuk semua orang Belanda?
B:   Eigenlijk wel, ja. Maar vooral bij jongeren hebben we een toename in het tv kijken geconsta-
       tereerd.
       Sebenarnya iya. Tetapi terutama kami menambahkan untuk anak anak muda.
A:   Hoe komt dat volgens u?
       Bagaimana itu, menurut anda?
B:   Ik denk dat drie oorzaken zijn. In de eerste plaats heeft Nederland Kabeltelevisie gekregen.In de 
       tweede plaats zijn er meer kanalen gij gekomen. En ten derde hebben veel mensen tegenwoor-
       dig een DVD player. De gelegenheid om televisie te kijken is daardoor Groter geworden.
       Menurut saya itu karena ada tiga sebab. Yang pertama, orang-orang Belanda mempunyai tv kabel
       Dan yang kedua ada banyak chanel-chanel. Dan yang ketiga banyak orang yang mempunyai 
       DVD player. Oleh karena itu kesempatan untuk menonton televisie menjadi lebih besar.
A  : Denkt u dat mensenop den duur nog, meer televisie gaan kijken?
       Apakah menurut Anda semakin lama orang-orang akan lebih banyak menonton televisi?
B  : Nee, ik geloof dat de interesse voor televisie over enige tijd wel weer daalt.
       Tidak, menurut saya ketertarikan untuk televisi untuk beberapa waktu akan turun lagi.
A  : Waarom denkt u dat?
       Mengapa Anda berpikir begitu?
B  : Omdat het met de belangstelling voor radio, DVD, bioscoop en Stripboeken net zo is gegaan.
       Die hebben een tijdlang veel aandacht gekregen, maar later is de belangstelling weer afgenomen.
       Ee volgens mij gaat het met de televisie net zo.
       Karena ketertarikan untuk radio, DVD, bioskop, dan buku-buku bergambar baru saja hilang.
       Yang selama suatu waktu tertentu memperoleh perhatian yang banyak, tetapi nanti ketertarikan
       akan kembali diambil. Dan menurut saya televisi juga demikian.

Kosakata:
Steeds                                 : selalu
De conclusie                      : kesimpulan
Onderzoek                         : penelitian
Onderzoeken                     : meneliti
Het gebruik                       : penggunaan
Gebruiken                         : menggunakan
Het resultaat                      : hasil
De resultaten                     : hasil-hasil
Vaststellen                         : menyatakan, menentukan
Eigenlijk                           : sebenarnya
Terwijl                              : sementara
De belangstelling              : ketertarikan
Belangsteling hebben       : tertarik
Het lezen                          : membaca, bacaan
Lezen                               : membaca
Gelden                              : berlaku
Vooral                               : terutama
Jongeren                           : anak-anak muda
Toename                           : tambahan
Constateren                       : menyatakan, menetapkan
De oorzaak                        : sebab, lantaran, asal mula
De oorzaken                      : sebab-sebab
De plaats                           : tempat
Tegenwoordig                   : saat ini, sekarang
Het kanaal                         : channel
De kanalen                        : channel=channel
De gelegenheid                 : kesempatan
De bioscop                        : bioskop
Het stripboek                    : buku cerita bergambar/komik
De stripboeken                 : buku-buku cerita bergambar
Tijdlang                            : selama suatu waktu tertentu
De aandacht                      : perhatian
Later                                 : nanti
Afnemen                          : mengambil
Bijkomen                         : bertambah
Vaststellen                        : menyatakan, menetapkan
Constateren                      : menyatakan, menetapkan

dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar