Senin, 05 Juni 2017

Bilangan/Angka Dalam Bahasa Ibrani

Berikut bilangan atau angka dalam bahasa Ibrani :

Efes = 0
Ekhad = 1
Shnayim = 2
Shlosha = 3
Arba'a = 4
Khamisha = 5
Shisha = 6
Shiv'a = 7
Shmona = 8
Tish'a = 9
Asara = 10
Akhad asar = 11
Shnayim asar = 12
Shlosha asar = 13
Arba'a asar = 14
Khamisha asar = 15
Shisha asar = 16
Shiv'a asar = 17
Shmona asar = 18
Tish'a asar = 19
Esrim = 20
Akhad esrim = 21
Shnayim esrim = 22
Shlosha esrim = 23
Arba'a esrim = 24
Khamisha esrim = 25
Shisha esrim = 26
Shiv'a esrim = 27
Shmona esrim = 28
Tish'a esrim = 29
Shloshim = 30
Arba'im = 40
Khamishim = 50
Shishim = 60
Shvi'im = 70
Shomin = 80
Tish'im = 90
Me'a = 100
Matayim = 200
Matayim asar = 210
Matayim esrim = 220
Matayim shloshim = 230
Matayim Arba'im = 240
Matayim khamishim = 250
Matayim shishim = 260
Matayim shvi'im = 270
Matayim shomin = 280
Matayim tish'im = 290
Shlosh me'ot = 300
Arba me'ot = 400
Khamesh me'ot = 500
Shesh me'ot = 600
Shva me'ot = 700
Shmone me'ot = 800
Tsha me'ot = 900
Elef = 1.000
Alpayim = 2.000
Shloshet alafim = 3.000
Khamishet alafim = 5.000
Shishet alafim = 6.000
Shiv'at alafim = 7.000
Shmonat alafim = 8.000
Tish'at alafim = 9.000
Aseret alafim = 10.000
Ekhad esre elef = 11.000
Shnayim esre elef = 12.000
Shlosha esre elef = 13.000
Arba'a esre elef = 14.000
Khamesh esre elef = 15.000
Shesh esre elef = 16.000
Sheva esre elef = 17.000
Shmone esre elef = 18.000
Tesha esre elef = 19.000
Esrim elef = 20.000
Shloshim elef = 30.000
Arba'im elef = 40.000
Khamishim elef = 50.000
Shishim elef = 60.000
Shvi'im elef = 70.000
Shomin elef = 80.000
Tish'im elef = 90.000
Me'a elef = 100.000
Matayim Khamishim elef = 250.000
Milyon = 1.000.000

Dari berbagai sumber

1 komentar: