Selasa, 15 Agustus 2017

Pengenalan Bahasa Malta

Bahasa Malta adalah bahasa resmi negara Republik Malta, sebuah negara kepulauan di Eropa Selatan. Bahasa Malta termasuk dalam rumpun bahasa Semitik yang dalam penulisannya menggunakan huruf Latin. 

Berikut beberapa kosa kata bahasa Malta  beserta artinya :
Bongu = hai
L-Ghodwa it-tajba = selamat pagi
Il-gurnata it-tajba = selamat siang/selamat sore
Il-lejl it-tajjeb = selamat malam
Sahha = mari
Caw = yuk ah
Insellimlek = sampai jumpa
Iva = ya
Le = tidak
Forsi = bisa jadi
Ok = baiklah
Grazzi = terima kasih
Jekk joghgbok = terima kasih kembali
Jiddispjacini = Maaf
Jiena ghandi... = saya punya...
Jiena ma ghandiex... = saya tidak punya...
Ahna ghandna...=  kami punya...
Ahna ma ghandniex...= kami tidak punya...
Hemm... = ada...
M'hemmx... = tidak ada..
Jiena jisimni = nama saya...
Jiena mil... = saya berasal...
Jiena mizzeweg = saya menikah
Jiena miniex mizzeweg = saya tidak menikah
Sifirt wahdi = saya bepergian sendiri
Ma sifirtx wahdi = saya tidak bepergian sendiri
Sifirt ma... =  saya bepergian dengan...
Ma fihmtx = saya tidak mengerti
Titkellem bil...? = bisakah anda bahasa...?
Hawn xi hadd jitkellem bil-Ingliz? = apa ada yang bisa berbahasa Inggris?
Hawn xi hadd jitkellem bil-Franciz = apa ada yang bisa berbahasa Perancis
Tista tiktibili jekk joghgbok = tolong tuliskan
Tista tirrepeti jekk joghgbok = tolong diulangi
Mument jekk joghbok = tolong tunggu sebentar
Xejn                                           Nol                                     0
Wiehed                                       Satu                                    1
Tnejn                                          Dua                                     2
Tlieta                                           Tiga                                    3
Erbgha                                        Empat                                 4
Hamsa                                        Lima                                    5
Sitta                                            Enam                                   6
Sebgha                                       Tujuh                                    7                
Tmienja                                       Delapan                               8
Disgha                                         Sembilan                              9
Ghaxra                                        Sepuluh                             10
Hdax                                           Sebelas                             11
Tnax                                            Dua belas                          12
Tlettax                                         Tiga belas                          13
Erbatax                                        Empat belas                      14
Hmistax                                       Lima belas                         15
Sittax                                           Enam belas                        16
Sbatax                                         Tujuh belas                        17
Tmintax                                        Delapan belas                   18
Dsatax                                         Sembilan belas                  19
Ghoxrin                                       Dua puluh                          20
Wiehed u ghoxrin                         Dua puluh satu                   21   
Tletin                                           Tiga puluh                          30
Erbghin                                        Empat puluh                      40
Hamsin                                        Lima puluh                         50
Sittin                                            Enam puluh                        60
Sebghajn                                     Tujuh puluh                         70
Tmenin                                        Delapan puluh                     80
Disghajn                                      Sembilan puluh                    90
Mijja                                           Seratus                             100
Elf                                               Seribu                             1000
Miljun                                         Satu juta                  1.000.000
Par                                             Sepasang

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar