Jumat, 14 September 2018

Bilangan Angka Dalam Bahasa Irlandia

Berikut bilangan angka dalam bahasa Irlandia beserta dengan artinya :

Irlandia                         Dibaca                            Arti                                   Angka
Leath                            Lah                                 Setengah                            1/2 atau 0,5
Aon                               Ay-on                             Satu                                   1
Do                                 Doe                                 Dua                                   2
Tri                                 Tree                                Tiga                                   3
Ceathair                         Ka hir                            Empat                                4
Cuig                               Koo igg                         Lima                                  5
Se                                   Shay                              Enam                                 6
Seacht                            Shokht                           Tujuh                                 7
Ocht                               Okt                                Delapan                             8
Naoi                               Nay                               Sembilan                            9
Deich                             Deh                                Sepuluh                              10
Haon Deag                    Hayn Dayeg                   Sebelas                               11
Do Dheag                      Doe Yayog                     Dua belas                           12
Tri Deag                        Tree Dayog                    Tiga belas                           13
Ceathar Deag                Cah har Dayog               Empat belas                        14
Cuig Deag                     Coo igg Dayog              Lima belas                           15
Se Deag                         Shay Dayog                    Enam belas                        16
Seacht Deag                  Shokt Dayog                   Tujuh belas                        17
Ocht Deag                     Ukt Dayog                       Delapan belas                   18
Naoi Deag                     Nay Dayog                      Sembilan belas                  19
Fiche                             Fih ha                               Dua puluh                          20
Fiche haon                    Fih ha hay un                   Dua puluh satu                   21
Fiche do                        Fih ah doe                        Dua puluh dua                   22
Fiche tri                        Fih ah tree                        Dua puluh tiga                   23
Fiche ceathar                Fih ah cah har                  Dua puluh empat                24
Fiche cuig                     Fih ah coo igg                  Dua puluh lima                  25
Fiche se                         Fih ah shay                      Dua puluh enam                 26
Fiche seacht                  Fih ah Shokt                     Dua puluh tujuh                 27
Fiche ocht                     Fih ah ukt                          Dua puluh delapan            28
Fiche naoi                     Fih ah nay                         Dua puluh sembilan          29
Triocha                          Truck ah                           Tiga puluh                         30
Triocha haon                  Truck ah hay un               Tiga puluh satu                 31
Triocha do                      Truck ah doe                    Tiga puluh dua                  32
Triocha tri                       Truck ah tree                    Tiga puluh tiga                  33
Triocha ceathar               Truck ah cah har               Tiga puluh empat              34
Triocha cuig                    Truck ah coo igg               Tiga puluh lima                35
Triocha se                        Truck ah shay                   Tiga puluh enam               36
Triocha seacht                 Truck ah shokt                  Tiga puluh tujuh                37
Triocha ocht                     Truck ah ukt                     Tiga puluh delapan            38
Triocha naoi                     Truck ah nay                     Tiga puluh sembilan         39
Daichead                          Do head                            Empat puluh                      40
Daichead haon                 Do head hay un                 Empat puluh satu              41
Daichead do                     Do head doe                      Empat puluh dua               42
Daichead tri                     Do head tree                       Empat puluh tiga              43
Daichead ceathar             Do head cah har                Empat puluh empat           44
Daichead cuig                  Do head coo igg                Empat puluh lima             45
Diachead se                      Do head shay                     Empat puluh enam           46
Daichead seacht                Do head shokt                   Empat puluh tujuh            47
Daichead ocht                   Do head ukt                       Empat puluh delapan        48
Daichead naoi                   Do head nay                     Empat puluh sembilan       49
Caoga                                Kway ga                           Lima puluh                        50
Caoga haon                       Kway ga hay un                Lima puluh satu                 51
Caoga do                           Kway ga doe                     Lima puluh dua                  52
Caoga tri                            Kway ga tree                     Lima puluh tiga                 53
Caoga ceathar                    Kway ga cah har               Lima puluh empat              54
Caoga cuig                         Kway ga coo igg               Lima puluh lima                55
Caoga se                             Kway ga shay                    Lima puluh enam              56
Caoga seacht                      Kway ga shokt                   Lima puluh tujuh               57
Caoga ocht                         Kway ga ukt                       Lima puluh delapan          58
Caoga naoi                         Kway ga nay                     Lima puluh sembilan          59
Seasca                                Shas ca                               Enam puluh                        60
Seasca haon                       Shas ca hay un                    Enam puluh satu                61
Seachto                              Shokt oe                              Tujuh puluh                        70
Ochto                                 Ukt oe                                  Delapan puluh                   80
Nocha                                Noe Ka                                 Sembilan puluh                 90
Cead                                  Kay ahd                                Seratus                               100
Cead aon                            Kay ahd ay on                     Seratus satu                        101
Cead deich                         Kay ahd deh                        Seratus sepuluh                   110
Cead do dheag                   Kay ahd doe yayog              Seratus dua belas               112
Cead fiche                          Kay ahd fih ah                     Seratus dua puluh               120
Cead triocha                       Kay ahd truck ah                 Seratus tiga puluh               130
Cead triocha ceathar           Kay ahd truck ah cah har    Seratus tiga puluh empat     134
Cead daichead                     Kay ahd do head                 Seratus empat puluh            140
Cead caoga                          Kay ahd kway ga                Seratus lima puluh               150
Cead seasca                         Kay ahd shas ca                  Seratus enam puluh              160
Cead seachto                       Kay ahd shokt oe                 Seratus tujuh puluh              170
Cead ochto                          Kay ahd ukt oe                     Seratus delapan puluh          180
Cead nocha                          Kay ahd noe ka                    Seratus sembilan puluh        190 
Dha cead                              Ghaw kay ahd                      Dua ratus                              200
Tri cead                                Tree kay ahd                         Tiga ratus                             300
Ceathar cead                        Cah har kay ahd                    Empat ratus                          400
Cuig cead                             Coo igg kay ahd                   Lima ratus                             500
Se cead                                 Shay kay ahd                        Enam ratus                            600
Seacht cead                          Shokt kay ahd                       Tujuh ratus                            700
Ocht cead                             Ukt kay ahd                          Delapan ratus                         800
Naoi cead                             Nay kay ahd                          Sembilan ratus                      900
Mile                                      Mee leh                                 Seribu                                  1000
Dha mile                               Ghaw vee leh                        Dua ribu                              2000
Milliun                                  Mill yewn                             Satu juta                     1.000.0000                  
 
Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar