Senin, 25 Februari 2019

Belajar Mengenal Manju Gisun, Bilangan Angka Dalam Bahasa Manchu

Bahasa Manchu adalah bahasa daerah yang digunakan oleh suku Manchu, salah satu suku dari lima suku terbesar di negara Republik Rakyat Tiongkok. Suku Manchu mendiami wilayah Manchuria, daerah sebelah timur laut Republik Rakyat Tiongkok, yang saat ini meliputi tiga propinsi, yaitu propinsi Liaoning, propinsi Jilin, dan propinsi Heilongjiang.

Bahasa Manchu termasuk dalam cabang bahasa Tungusik Selatan, yang adalah bagian dari sub rumpun bahasa Tungusik, dan merupakan bagian rumpun bahasa Altaik. Bahasa Manchu menggunakan aksara Manchu dalam sistem penulisannya.

Berikut ini daftar bilangan angka dalam bahasa Manchu beserta dengan artinya :

Angka Manchu              Arti                                      Bilangan
Emu                               Satu                                      1
Juwe                              Dua                                       2
Ilan                                Tiga                                      3
Duin                              Empat                                   4
Sunja                             Lima                                     5
Ninggun                        Enam                                    6
Nadan                            Tujuh                                    7
Jakvn                             Delapan                                 8
Uyun                             Sembilan                                9
Juwan                            Sepuluh                                  10
Juwan emu                    Sebelas                                   11
Juwan juwe                   Dua belas                                12
Juwan ilan                     Tiga belas                               13
Juwan duin                    Empat belas                            14
Tofohon                         Lima belas                              15
Juwan ninggun              Enam belas                             16
Juwan nadan                 Tujuh belas                             17
Juwan jakvn                  Delapan belas                         18
Juwan uyun                   Sembilan belas                       19
Orin                               Dua puluh                               20
Orin emu                       Dua puluh satu                        21
Orin juwe                      Dua puluh dua                         22
Orin ilan                        Dua puluh tiga                         23
Orin duin                       Dua puluh empat                     24
Orin sunja                      Dua puluh lima                        25
Orin ninggun                 Dua puluh enam                       26
Orin nadan                     Dua puluh tujuh                       27
Orin jakvn                      Dua puluh delapan                  28
Orin uyun                       Dua puluh sembilan                29
Gvsin                             Tiga puluh                               30
Gvsin emu                      Tiga puluh satu                       31
Gvsin juwe                     Tiga puluh dua                        32
Gvsin ilan                       Tiga puluh tiga                        33
Gvsin duin                      Tiga puluh empat                    34
Gvsin sunja                     Tiga puluh lima                      35
Gvsin ninggun                Tiga puluh enam                     36
Gvsin nadan                    Tiga puluh tujuh                     37
Gvin jakvn                      Tiga puluh delapan                 38
Gvsin uyun                      Tiga puluh sembilan              39
Dehu                              Empat puluh                            40
Susai                              Lima puluh                              50
Ninju                              Enam puluh                             60
Nadanju                          Tujuh puluh                             70
Jakvnju                          Delapan puluh                          80
Uyunju                           Sembilan puluh                        90
Tanggv                           Seratus                                      100
Juwe tanggv                   Dua ratus                                  200
Ilan tanggv                     Tiga ratus                                  300
Duin tanggv                   Empat ratus                               400
Sunja tanggv                  Lima ratus                                 500
Ninggun tanggv             Enam ratus                                 600
Nadan tanggv                 Tujuh ratus                                700
Jakvn tanggv                  Delapan ratus                            800
Uyun tanggv                  Sembilan ratus                           900
Minggan                         Seribu                                        1,000

Tumen                            Sepuluh ribu                               10,000
Juman tuman                  Seratus ribu                              100,000
Tanggv tumen                Satu juta                                    1,000,000

Untuk bilangan bertingkat atau bilangan ordinal dalam bahasa Manchu :
Emuci                            Pertama                                     Ke-1
Juweci                            Kedua                                       Ke-2
Ilaci                                Ketiga                                       Ke-3
Duici                               Keempat                                   Ke-4
Sunjaci                            Kelima                                      Ke-5
Ningguci                         Keenam                                    Ke-6
Nadaci                             Ketujuh                                    Ke-7
Jakvci                              Kedelapan                                Ke-8
Uyuci                               Kesembilan                             Ke-9
Juwanci                            Kesepuluh                               Ke-10
Juwan emuci                    Kesebelas                                Ke-11
Juwan juweci                   Kedua belas                             Ke-12
Juwan ilanci                     Ketiga belas                             Ke-13
Juwan duici                      Keempat belas                         Ke-14
Tofohoci                           Kelima belas                            Ke-15
Juwan ningguci                Keenam belas                           Ke-16
Juwan nadaci                    Ketujuh belas                           Ke-17
Juwan jakvci                     Kedelapan belas                       Ke-18
Juwan uyuci                     Kesembilan belas                      Ke-19
Orici                                 Keduapuluh                               Ke-20
Orin emuci                        Kedua puluh satu                      Ke-21
Orin juweci                       Kedua puluh dua                       Ke-22
Orin ilanci                         Kedua puluh tiga                       Ke-23
Orin duici                          Kedua puluh empat                   Ke-24
Orin sunjaci                       Kedua puluh lima                      Ke-25
Orin ningguci                    Kedua puluh enam                     Ke-26
Orin nadaci                        Kedua puluh tujuh                     Ke-27
Orin jakvci                         Kedua puluh delapan                 Ke-28
Orin uyuci                          Kedua puluh sembilan               Ke-29
Gvsici                                 Ketiga puluh                              Ke-30
Dehuci                                Keempat puluh                          Ke-40
Susaici                                Kelima puluh                             Ke-50
Ninjuci                               Keenam puluh                            Ke-60
Nadanjuci                           Ketujuh puluh                            Ke-70
Jakvnjuci                            Kedelapan puluh                        Ke-80
Uyunjuci                            Kesembilan puluh                      Ke-90
Tanggvci                            Keseratus                                    Ke-100
Minggaci                            Keseribu                                     Ke-1,000
Juwe minggaci                   Keduaribu                                   Ke-2,000
Ilan minggaci                     Ketigaribu                                   Ke-3,000
Duin minggaci                   Keempat ribu                               Ke-4,000
Sunja minggaci                  Kelima ribu                                  Ke-5,000
Ninggun minggaci             Keenam ribu                                 Ke-6,000
Nadan minggaci                 Ketujuh ribu                                 Ke-7,000
Jakvn minggaci                  Kedelapan ribu                             Ke-8,000
Uyun minggaci                   Kesembilan ribu                          Ke-9,000
Tumenci                             Kesepuluh ribu                             Ke-10,000
Juman tumanci                   Keseratus ribu                              Ke-100,000
Tanggv tumenci                  Kesatu juta                                   Ke-1000,000

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar