Jumat, 14 Juni 2019

Kalabidya, Seni Dalam Bahasa Bengali

Berikut ini beberapa kosa kata Seni dalam bahasa Bengali beserta dengan artinya :
কালাবিদ্যা                            Kalabidya                                Seni
স্যাক্সোফোন                        Syaksophona                            Saksofon
মানবমূর্তি                             Manabamurti                           Patung
স্বার্যাপিলি রাখার কাঠামো    Sbarapili rakhara kathamo      Peyangga teks musik
চাবি                                      Chabi                                       Gambar
প্রেক্ষাগ্রহ                             Preksagrha                               Aula
মোজাইক                             Moja'ika                                  Mosaik
ড্রামস                                   Dramasa                                  Drum
গ্যালারি                                Gyalari                                     Galeri
তারের বাদ্যযন্ত্রবিশেষ         Tarera badyayantarabisesa       Gitar banjo
জাইলফোনা                         Ja'ilophona                              Xilofon
বুরুশ                                    Burusa                                     Kuas
ভেরীবাদক                           Bheribadaka                            Pemain terompet
পিয়ানো                                Piyano                                    Piano 
গন                                        Gana                                      Lagu
স্বরলিপি                                Sbaralipi                                Musik
সম্পাদনা                              Sampadana                            Pertunjukan     
গিটার                                    Gitara                                    Gitar            
শিল্পকর্ম                                Silpakarma                             Kerajinan tangan
ঢাকা                                     Dhaka                                     Gendang
অঙ্কন                                   Ankana                                   Gambar coret
সংগীতাদালা                        Sangitadala                              Band
বাদ্যযন্ত্র বিশেষ                    Badyayantra bisesa                 Xilofon
নেতা হাওয়া                         Nata ha'oya                             Tunduk
ভেরিধ্বনি                            Bheridhbani                             Terompet
বেহালা                                 Behala                                     Biola
জলরানা                              Jalarana                                   Cat air
এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র           Eka dharanera badyayantra     Organ 
ভাস্কর্য                                  Bhaskarya                               Seni patung
মাউথ অর্গানা                      Ma'utha argana                       Harmonika                             
জাদুঘর                                Jadughara                               Museum
বারো পিয়ানো                      Baro piyano                           Grand piano
দেয়ালশিল্পকর্ম                    Deyalasilpakarma                   Grafiti
সংগীতানুষ্ঠান                      Sangitanusthana                      Konser
নর্তকী                                  Nartaki                                    Penari
সংগীত                                Sangita                                     Musik
শিল্প                                     Silpa                                        Seni
বাদ্যযন্ত্রের তারা                  Badyayantrera tara                  Senar
গায়ক                                  Gayaka                                    Penyanyi
সংকেত                               Sanketa                                    Not
কবিতা                                 Kabita                                      Puisi
কীবোর্ড                               Kiborda                                   Keyboard
ম্যুরাল                                 Myurala                                   Mural   
বামসি                                 Bamsi                                       Suling
কাসের জানালা                   Kacera janala                           Jendela kaca 
সিনা                                    Sina                                          Klarinet
র্যাম বই                                Ram ba'i                                  Buku mewarnai
বেহালার কেস                     Behalara kesa                          Tas biola
বাদ্যযন্ত্রবিশেষ                    Badyayantarabisesa                 Akordeon
সাধুবাদ                                Sadhubada                              Tepuk tangan

Dari berbagai sumber

Tidak ada komentar:

Posting Komentar