Tampilkan postingan dengan label Bahasa Frisia. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bahasa Frisia. Tampilkan semua postingan

Senin, 13 November 2017

Belajar Bahasa Frisia

Bahasa Frisia atau Frisian adalah bahasa daerah yang digunakan oleh etnis Frisia yang berada di pantai utara Belanda, Jerman dan Denmark. Bahasa Frisia termasuk sub rumpun bahasa Anglo-Frisia dan bagian dari rumpun bahasa Indo Eropa.

Bahasa Frisia pada awalnya banyak terkait dengan bahasa Inggris kuno, dalam perkembangannya bahasa Frisia banyak dipengaruhi bahasa Belanda, Denmark dan Jerman.

Berikut beberapa kosa kata dalam bahasa Frisia beserta artinya :
Me = saya
Jo = kamu
Us = kami
Jo jonges = kalian
Hy is man = dia laki-laki
Se is froulik = dia perempuan
Man = laki-laki
Froulju = perempuan
Bern = anak-anak
Famylje = keluarga
Grandpa = kakek
Groep = nenek
Heit = ayah
Mem = ibu
Jonge = anak laki-laki
Meisjes = anak perempuan
Broer = saudara laki-laki
Suster = saudara perempuan
Uncle = paman
Tante = bibi
In famylje = sebuah keluarga
Myn famylje = keluarga saya
Ik bin hjir = saya di sini
Jo binne hjir = kamu di sini
Wy binne hjir = kami di sini
Jo binne hjir = kalian di sini
Se binne hjir = mereka di sini
Hi = hai
Goeie moarn = selamat pagi
Goeie middei = selamat siang/sore
Goeie nacht = selamat malam
Lit us gean = mari
Sjoch jo wer = sampai jumpa lagi
Ja = ya
No = tidak
Miskien = mungkin
It kin weze = bisa jadi
Tankje jo = terima kasih
Tankje wer = terima kasih kembali
Ferkeard my = permisi
Sorry = mohon maaf
Tuk = mahal
Cheap = murah
Hoefolle kostet it = berapa harganya
Hoefolle = berapa banyak
Ik haw = saya punya
Ik haw it net = saya tidak punya
Wy hawwe = kami punya
Wy hawwe net = kami tidak punya
Der = ada
Neat = tidak ada
Myn namme = nama saya
Ik kom ut = saya berasal
Myn leeftyd = umur saya
Ik bin troud = saya menikah
Ik bin net troud = saya tidak menikah
Ik wie allinich reizgjen = saya bepergian sendiri
Ik bin net allinich reizgjen = saya tidak bepergian sendiri
Ik reizge mei = saya bepergian dengan
Ik kin it Frysk net prate = saya tidak bisa bahasa Frisia
Ik begryp net = saya tidak mengerti
Kinne jo prate...? = bisakah anda bahasa...?
Is der in taal...? = adakah yang bisa berbahasa...?
Spaansk = bahasa Spanyol
Ingelsk = bahasa Inggris
Fransk = bahasa Perancis
Dutske taal = bahasa Jerman
Italiaansk = bahasa Italia
Besykje opnij = tolong diulangi
Skriuw it op'e nij = tolong dituliskan
Wachtsje op in momint = tolong tunggu sebentar
Lege = kosong
Zero                                                Nol                                      0
Len                                                 Satu                                      1
Twa                                                Dua                                       2
Trije                                                Tiga                                       3
Fjouwer                                          Empat                                   4
Fiif                                                  Lima                                     5
Seis                                                 Enam                                    6
Seven                                              Tujuh                                    7
Acht                                                Delapan                                8
Nine                                                Sembilan                               9
Tsien                                                Sepuluh                              10
Alve                                                 Sebelas                              11
Twelve                                             Dua belas                            12
Trettjin                                             Tiga belas                             13
Fjirtjin                                              Empat belas                         14
Fyftjin                                              Lima belas                           15
Sechtjin                                            Enam belas                         16
Sande                                               Tujuh belas                         17
Eighteen                                            Delapan belas                     18
Nineteen                                           Sembilan belas                    19
Twenty                                              Dua puluh                           20
Twenty one                                       Dua puluh satu                    21
Twenty two                                      Dua puluh dua                     22
Twenty three                                    Dua puluh tiga                       23
Twenty four                                      Dua puluh empat                  24
Fifentweintich                                   Dua puluh lima                     25
Twenty six                                        Dua puluh enam                   26
Twenty seven                                    Dua puluh tujuh                   27
Twenty eight                                      Dua puluh delapan              28
Twenty nine                                       Dua puluh sembilan             29
Tritich                                                Tiga puluh                           30
Forty                                                 Empat puluh                        40
Fyftich                                               Lima puluh                          50
Sixty                                                  Enam puluh                         60
Seventy                                             Tujuh puluh                          70
Eighty                                                Delapan puluh                      80
Ninety                                               Sembilan puluh                     90
Hundert                                             Seratus                              100
Tuzen                                                 Seribu                             1.000
Ien miljoen                                         Satu juta                   1.000.000
Paar                                                   Sepasang

Dari berbagai sumber